Wesołych Świąt !!!

foto
Życzenia świąteczne od dyrektora i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Dziecko z zespołem FAS – szkolenie dla rodziców zastępczych

foto
W dniu 26.11.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży zorganizowało szkolenie z zakresu „Alkoholizm rodziców biologicznych i jego skutki dla rozwoju dzieci – specyfika funkcjonowania i trudności dziecka z FAS; praca z dzieckiem zaburzonym z FAS”.
więcej

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

foto
Dzień 21 listopada ustawowo ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego. Jest on wielkim świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej, a w szczególności pracowników socjalnych realizujących zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia.
więcej

Pani Urszula Szlichta – pracownik socjalny PCPR w Łomży odchodzi na emeryturę

foto
W dniu 29 października 2015 roku odbyła się uroczystość pożegnania naszej koleżanki Pani Urszuli Szlichty w związku z odejściem na zasłużoną emeryturę.
więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora w zespole do spraw organizacyjnych i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
więcej

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas nieokreślony.
więcej

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”

foto
Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:
więcej

15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie

foto
W dniu 12 czerwca 2015 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie świętował pod patronatem honorowym Starosty Łomżyńskiego Pani Elżbiety Parzych Jubileusz 15-lecia istnienia placówki. Uroczyste spotkanie w świetlicy internatu rozpoczął Dyrektor Warsztatu Zbigniew Biernacki, który w imieniu Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej, niepełnosprawnych uczestników zajęć oraz pracowników podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały placówkę na przestrzeni 15 lat działalności. Podziękował też dyrektorom instytucji, które udzieliły pomocy w zorganizowaniu jubileuszu.
więcej

Spotkanie z okazji święta rodzicielstwa zastępczego

foto
Uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce uchwałą z dnia 24 maja 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Rodzicielstwo zastępcze to forma rodziny, która tymczasowo lub stale opiekuje się i wychowuje dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. Rodzina zastępcza kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw w szczególności prawa do: wiedzy o jego pochodzeniu, podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z rodziną naturalną, swobodnego kontaktu z rodzicami i osobami bliskimi, poszanowania i godności, ochrony przed wszelkimi formami przemocy.
więcej

Informacja PFRON dot. zmian w realizacji programu „Aktywny Samorząd”

foto
Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu „Aktywny samorząd’’, którego ostatni tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 5/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014 roku.
więcej

Zmarł Adam Krzysztof Sowa

foto
W środę, 29 kwietnia 2015 roku, zmarł Adam Krzysztof Sowa, były wicestarosta łomżyński. Od grudnia 2014 r. zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Miał 52 lata. Był naszym współpracownikiem, kolegą, przyjacielem. Łączymy się w bólu z jego rodziną.
więcej

Życzenia Wielkanocne

foto
Życzenia Wielkanocne od Dyrektora i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

foto
dot. zamówienia publicznego na przeprowadzenie 75 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (m.in. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych).
więcej

Unieważnienie naboru na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży unieważnia nabór na stanowisko głównego księgowego w PCPR w Łomży. Dokumenty kandydatów, których oferty wpłynęły w wyniku ogłoszonego naboru, zostaną im zwrócone na podany adres do korespondencji.
więcej

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Kownatach

foto
Z dniem 24 marca 2015 roku, na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży uzyskał zezwolenie na prowadzenie na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży dla 30 osób w podeszłym wieku, oraz filii w Kownatach dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 5/2014, z dnia 16 kwietnia 2014 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości opracował wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
więcej

Informacja PFRON dot. programu „Aktywny Samorząd”

foto
Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.