Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2021


Uchwała XIV/83/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 22 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2021”

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) w związku z art. 12 pkt  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445 ze zm.) Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2021, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza


2013-03-13 14:25 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.