Uroczyste przekazanie zestawów komputerowych i środków ochrony osobistej dla rodzin zastępczych

Dnia 8 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się uroczyste przekazanie przedstawicielom rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu łomżyńskiego wsparcia uzyskanego dzięki realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”. Projekt finansowany z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój ma za zadanie zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

 

Zebranych przywitał dyrektor PCPR w Łomży – P. Jacek Albin Nowakowski, który poinformował, iż pozyskane przez powiat łomżyński środki w wysokości 102 405 zł zostały przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup laptopów, oprogramowania, drukarek) oraz zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych). Łącznie do rodzin zastępczych z terenu powiatu łomżyńskiego trafi 31 zestawów komputerowych i 114 zestawów ochrony osobistej. Projekt niewątpliwie przyczyni się do wsparcia dzieci i rodziców zastępczych w zakresie bezpiecznej realizacji swoich obowiązków w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 2019.

Liderem Projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaś jego realizacja jest możliwa dzięki współpracy samorządu powiatowego oraz Wojewody Podlaskiego.

Starosta łomżyński P. Lech Marek Szabłowski podziękował rodzinom zastępczym za codzienny trud i zaangażowanie jakie wkładają w opiekę i wychowanie dzieci pozbawionych możliwości przebywania w rodzinach naturalnych, w tym za aktywne uczestniczenie w edukacji dzieci i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w czasie kryzysu związanego z koronawirusem. Samorząd powiatowy po raz kolejny zadbał o zapewnienie rodzinom zastępczym dodatkowego wsparcia, zgodnego ze zgłaszanymi potrzebami i możliwościami.

To jest nasza wspólna sprawa, żeby nikt nie był pozbawiony możliwości nauki, możliwości rozwijania swoich talentów, swoich kompetencji, swoich pasji przez to, że nie ma dostępu do szkoły, że szkoła musi czasowo pracować zdalnie, a np. nie ma dostępu do sprzętu komputerowego- podkreślił obecny na spotkaniu wicewojewoda podlaski P. Tomasz Madras.

W obecności wicewojewody P. Tomasza Madrasa, starosty łomżyńskiego - P. Lecha Marka Szabłowskiego, wicestarosty -P. Marii Dziekońskiej oraz dyrektora PCPR zakupione wyposażenie, z uwagi na przeszkody wynikające z epidemii CoVID-19, odebrało 5 rodzin zastępczych zawodowych.

O tym jak ważna jest to pomoc przekonywała P. Joanna Bielaszka- rodzic zastępczy z 21-letnim stażem- która w imieniu całej społeczności rodzin zastępczych złożyła podziękowania dla władz oraz wszystkich instytucji zaangażowanych w organizowanie wsparcia na rzecz rodzicielstwa zastępczego.

Sprzęt komputerowy przez 5 lat będzie własnością powiatu łomżyńskiego i zostanie użyczony rodzinom. Dyrektor PCPR w Łomży zapewnił, iż wszystkim rodzinom zastępczym nieobecnym na dzisiejszym spotkaniu niezwłocznie zostanie rozdysponowany zakupiony sprzęt komputerowy oraz środki ochrony osobistej.

 

2020-09-16 08:12 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.