Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W CZASACH PANDEMII”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako realizator zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i placówek oświatowych z terenu powiatu łomżyńskiego, do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Niepełnosprawność w czasach pandemii”. Celem konkursu jest propagowanie idei integracji i prawidłowych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.

 

REGULAMIN KONKURSU

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:
–    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Patronat Honorowy:
–    Starosta Łomżyński

 

2.  UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i placówek oświatowych z terenu powiatu łomżyńskiego, wg następujących grup:

 • I grupa – uczniowie szkół podstawowych kl. I – III,
 • II grupa – uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI,
 • III grupa – uczniowie szkół podstawowych kl. VII – VIII.

 

3.  CELE I TEMAT KONKURSU 

Celem konkursu jest:

 • propagowanie idei integracji wśród dzieci i młodzieży;
 • wzbudzanie poczucia empatii dla osób niepełnosprawnych;
 • poznanie i propagowanie prawidłowych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • uzmysłowienie uczniom, że osoby niepełnosprawne mają takie same potrzeby i uczucia jak pełnosprawne;
 • kształtowanie właściwych relacji między osobami niepełnosprawnymi, a otoczeniem;
 • promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych;
 • uzmysłowienie uczniom, iż każdy człowiek może stać się osobą niepełnosprawną, a pełnosprawność nie jest dana nikomu raz na zawsze.

 

4.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie lub przesłanie pracy, zgody rodzica (opiekuna), oraz podpisanych załączników na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 lub na adres e-mail: pcprlomza@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu) do 18 grudnia 2020 roku. Prace można dostarczyć w formie elektronicznej na adres pcprlomza@wp.pl, pocztą lub osobiście do siedziby PCPR w Łomży lub za pośrednictwem szkoły, placówki oświatowej).

 • Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu.
 • Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie i nie zgłaszaną wcześniej do innych konkursów.
 • Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane do promocji PCPR w Łomży i jego działalności.
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z kompleksowym przeniesieniem praw autorskich wraz z przeniesieniem własności pracy na Organizatora.

 

5.  FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną: malarstwo, rysunek (na papierze technicznym lub brystolu w formacie A4 lub A3), rzeźba, haft, itp…..

Prace wysyłane elektronicznie powinny mieć formę opisanego wysokiej jakości zdjęcia lub skanu.

Prace nie opisane nie będą podlegały ocenie.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi.

Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.

Każda praca powinna być opisana w następujący sposób:

 • imię i nazwisko autora,
 • adres zamieszkania - grupa wiekowa, nazwa szkoły i klasa,
 • kontakt telefoniczny do opiekuna lub rodzica.
 • imię i nazwisko oraz kontakt telefoniczny do nauczyciela.

 

Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.

 

6.  OCENA PRAC

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem i celami konkursu (0 – 10 pkt.),
 • walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 10 pkt.),
 • ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-10 pkt.),
 • estetyka i efekt wizualny (0-10 pkt.).

 

7.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

O wynikach konkursu opiekunowie uczestników zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną do dnia 23 grudnia 2020 roku. Informacja taka trafi drogą elektroniczną również do placówki oświatowej.

Sposób przekazania nagród zostanie ustalony indywidualnie z laureatami konkursu.

 

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o konkursie zostały umieszczone na stronie internetowej PCPR w Łomży pod adresem: http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl/

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (86) 215 69 42, mailowy pcprlomza@wp.pl bądź osobisty w siedzibie naszej instytucji ul. Szosa Zambrowska 1/27, 
18-400 Łomża.

 

Łomża, dnia 1 grudnia 2020 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski


2020-12-01 21:12 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.