Nabór wniosków o dofinansowanie do edukacji na poziomie wyższym w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że obecnie trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 10 października 2021 r. w następujący sposób:

 • elektronicznie, wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl),
 • papierowo, w siedzibie PCPR w Łomży.

 

Aby złożyć wniosek elektronicznie należy posiadać:

 

Można skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym obejmuje dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie),
 • a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE II:

 

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;
 • w module II – przerwa w nauce.

 

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

W ramach  MODUŁU II  kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

a)   dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 • do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

b)   dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

c)   opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym / kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa powyżej, może być zwiększony, nie więcej niż o:

a)   700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub gdy ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej,

b)   500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

c)   300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

d)   300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku),

e)   200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

f)   300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

g)   300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

h)   800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),

i)   500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

 

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa powyżej, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

a)   do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

b)   do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

c)   do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktoranckich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

 

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

 

Program "Aktywny Samorząd" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu na terenie powiatu łomżyńskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 215 69 42.

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu dostępne są w siedzibie PCPR w Łomży oraz zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

 

2021-09-22 08:16 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.