Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako realizator zadań z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie powiatu łomżyńskiego, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem „Stop Przemocy”. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.

 

REGULAMIN KONKURSU

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:
–    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Patronat Honorowy:
–    Starosta Łomżyński

 

2.  UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu łomżyńskiego, wg następujących grup:

 • I grupa - uczniowie szkół podstawowych kl. I – III,
 • II grupa - uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI,
 • III grupa – uczniowie szkół podstawowych kl. VII – VIII.

 

3.  CELE I TEMAT KONKURSU 

Celem konkursu jest:

 • propagowanie idei przeciwdziałania przemocy,
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na temat przemocy,
 • pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu łomżyńskiego na temat metod przeciwdziałania zjawisk występowania przemocy w rodzinie,
 • upowszechnienie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin.

 

4.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu) do 21 października 2022 roku. (Prace można dostarczyć indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły lub placówki oświatowej).

 • Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu.
 • Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie i nie zgłaszaną wcześniej do innych konkursów.
 • Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane do promocji PCPR w Łomży oraz jego działalności.
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z kompleksowym przeniesieniem praw autorskich wraz z przeniesieniem własności pracy na Organizatora.

 

5.  FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:

Prace powinny być wykonane na papierze technicznym lub brystolu w formacie A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe, itp.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi.

Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.

Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób:

 • imię i nazwisko autora,
 • adres zamieszkania, grupa wiekowa, nazwa szkoły i klasa,
 • kontakt telefoniczny do opiekuna lub rodzica,
 • prosimy o naklejenie zgody opiekuna na przetwarzanie danych osobowych na odwrocie każdej pracy.

Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.

 

6.  OCENA PRAC

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:

     a)  zgodność z tematem i celami konkursu (0 – 10 pkt.),

     b)  walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 10 pkt.),

     c)  ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-10 pkt.),

     d)  estetyka i efekt wizualny (0-10 pkt.).

 

 

7.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

O wynikach konkursu opiekunowie uczestników zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub  telefoniczną do dnia 28 października 2022 r.

Termin i sposób przekazania dyplomów i nagród rzeczowych zostanie ustalony indywidualnie z laureatami konkursu.

 

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o konkursie zostały umieszczone na stronie internetowej PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl/ 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (86) 215 69 42, mailowy pcprlomza@wp.pl bądź osobisty w siedzibie naszej instytucji ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18-400 Łomża.

 

Łomża, 26 września 2022 r.

Jacek Albin Nowakowski

Dyrektor PCPR w Łomży


2022-09-26 10:14 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.