Powołanie PCPR

 

Uchwała Nr IV / 17 / 98

Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 29 grudnia 1998 roku.

 

 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91, poz. 578 ) oraz art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 i Nr 106, poz. 668 ) uchwala się co następuje :

 

 § 1

 Rada Powiatu w Łomży tworzy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przy ul. Polowej 53 , 18 - 400 Łomża.

 

 § 2

 Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy:

 1. Organizowanie i zapewnienie usług w określonym standardzie w domu pomocy społecznej w Łomży prowadzonym przez ZW PKPS oraz domu pomocy społecznej w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

 2. Opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 3. Organizowanie specjalistycznego poradnictwa.

 4. Udzielanie pomocy osobom bezdomnym, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało zdarzenie powodujące bezdomność.

 5. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.

 6. Organizowanie i finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia.

 7. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych.

 8. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

 9. Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych.

 10. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

 11. Realizacja zadań wynikających z innych ustaw.

 

 § 3

 W celu realizacji zadań powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

 § 4

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz zadnia przez nie realizowane finansowane są z budżetu Powiatu w Łomży.

 

 § 5

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kieruje kierownik przy pomocy zastępcy. Szczegółową strukturę określi regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

 

 § 6

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku i podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

 

 Przewodniczący Rady

 Lech Marek Szabłowski.

 

 

2013-03-11 15:11 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.