Regulamin Organizacyjny

 

UCHWAŁA NR 154/706/2023

ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/67/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zmienionym uchwałą Nr 63/217/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2017 r., zmienionym uchwałą Nr 107/382/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 lipca 2018 r., zmienionym uchwałą Nr 47/193/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r., zmienionym uchwałą Nr 123/184/2022 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 października 2022 r., w § 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13, 14 i 15 w brzmieniu:

 

„13)   realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych;

14)    świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;

15)    analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.”.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:

Maria Dziekońska

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UCHWAŁA NR 123/184/2022

ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/67/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zmienionym uchwałą Nr 63/217/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2017 r., zmienionym uchwałą Nr 107/382/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 lipca 2018 r., zmienionym uchwałą Nr 47/193/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r., § 5 otrzymuje brzmienie:

 

"§ 5. W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębnia się:

1.  Zespół do spraw pieczy zastępczej, w skład którego wchodzą:

1)   Kierownik zespołu do spraw pieczy zastępczej,

2)   Stanowisko pracy do spraw pomocy dziecku i rodzinie,

3)   Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.

2.  Zespół do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym oraz spraw organizacyjnych, w skład którego wchodzą:

1)   Kierownik zespołu do spraw osób niepełnosprawnych i organizacyjnych,

2)   Stanowisko pracy do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy,

3)   Stanowisko pracy do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym i spraw organizacyjnych.

3.  Stanowisko pracy do obsługi sekretariatu Centrum.

4.  Inspektor Ochrony Danych.

5.  Stanowisko pracy do obsługi księgowej i administracyjnej.

6.  Główny księgowy."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:

Maria Dziekońska

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała Nr 47 / 193 / 2020

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571, 1815) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/67/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zmienionym uchwałą Nr 63/217/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2017 r., zmienionym uchwałą Nr 107/382/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 lipca 2018 r., wprowadza się następującą zmianę:

 

§ 5 otrzymuje brzmienie:

 

W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębnia się:

1.   Zespół do spraw pieczy zastępczej, w skład którego wchodzą:

1)   Kierownik zespołu do spraw pieczy zastępczej,

2)   Stanowisko pracy do spraw pomocy dziecku i rodzinie,

3)   Stanowisko pracy do spraw pomocy dziecku i rodzinie / Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

4)   Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

2.   Zespół do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym oraz spraw organizacyjnych, w skład którego wchodzą:

1)   Kierownik zespołu do spraw osób niepełnosprawnych i organizacyjnych,

2)   Stanowisko pracy do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy,

3)   Stanowisko pracy do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym, obsługi informatycznej Centrum i spraw organizacyjnych.

3.   Stanowisko pracy do obsługi sekretariatu Centrum.

4.   Inspektor Ochrony Danych.

5.   Stanowisko pracy do obsługi księgowej i administracyjnej.

6.   Główny księgowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:

 1.   Maria Dziekońska
 2.   Agnieszka Zduńczyk
 3.   Tadeusz Góralczyk
 4.   Kazimierz Polkowski


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 107 / 382 / 2018

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 31 lipca 2018 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/67/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zmienionym uchwałą Nr 63/217/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2017 r., wprowadza się następującą zmianę:

 

§ 5 otrzymuje brzmienie:

 

W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębnia się:

1.   Zespół do spraw pieczy zastępczej, w skład którego wchodzą: 

      1)   Kierownik zespołu do spraw pieczy zastępczej,

      2)   Stanowisko pracy do spraw pomocy dziecku i rodzinie,

      3)   Stanowisko pracy do spraw pomocy dziecku i rodzinie / Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

      4)   Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

2.   Zespół do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym oraz spraw organizacyjnych, w skład którego wchodzą:

      1)   Kierownik zespołu do spraw osób niepełnosprawnych i organizacyjnych,

      2)   Stanowisko pracy do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy,

      3)   Stanowisko pracy do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym, obsługi informatycznej Centrum i spraw organizacyjnych,

      4)   Stanowisko pracy do spraw pomocy administracyjnej.

3.   Inspektor Ochrony Danych.

4.   Główny księgowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:

 1.   Lech Marek Szabłowski
 2.   Tomasz Chojnowski
 3.   Irena Przybylak
 4.   Antoni Włodkowski


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała Nr 63/217/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/67/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, wprowadza się następującą zmianę:

 

§ 5 otrzymuje brzmienie:

W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębnia się:

1.   Zespół do spraw pieczy zastępczej, w skład którego wchodzą:

1)   Kierownik zespołu do spraw pieczy zastępczej,

2)   Stanowisko pracy do spraw pomocy dziecku i rodzinie,

3)   Stanowisko pracy do spraw pomocy dziecku i rodzinie / Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

4)   Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

2.   Zespół do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym oraz spraw organizacyjnych, w skład którego wchodzą:

1)   Kierownik zespołu do spraw osób niepełnosprawnych i organizacyjnych,

2)   Stanowisko pracy do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym, obsługi informatycznej Centrum i spraw organizacyjnych,

3)   Stanowisko pracy do spraw rozwiązywania problemów wybranych grup społecznych, przeciwdziałania przemocy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności Centrum,

4)   Stanowisko pracy do spraw pomocy administracyjnej.

3.   Główny księgowy.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych  

 

Członkowie Zarządu:                                                        

 1. Lech Marek Szabłowski 
 2. Tomasz Chojnowski
 3. Irena Przybylak 
 4. Antoni Włodkowski---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 19/67/2015

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 13 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr 59/157/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zmieniona uchwałą Nr 116/382/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 grudnia 2010 r., zmieniona uchwałą Nr 96/352/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 lipca 2014 r., zmieniona uchwałą Nr 8/23/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 3 marca 2015 r.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.

  

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

 

Członkowie Zarządu:

 1. Lech Marek Szabłowski
 2. Tomasz Chojnowski
 3. Irena Przybylak
 4. Antoni Włodkowski

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 19/67/2015

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOMŻY

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem”, określa podstawy prawne, organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

§ 2

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, nieposiadającą osobowości prawnej.
 2. Centrum jest jednostką budżetową podległą Staroście Łomżyńskiemu.
 3. Siedziba Centrum mieści się w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, a obszarem jego działania jest powiat łomżyński.

 

§ 3

 1. Centrum wykonuje zadania własne powiatu i zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu m.in.: pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 2. Centrum działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),

2)      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.),

4)      ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

5)      ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

6)      ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

7)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

8)      ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.),

9)      innych ustaw lub przepisów wykonawczych normujących zagadnienia powierzone Centrum,

10)   uchwały Nr IV/17/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

 

Rozdział II

Organizacja i zasady funkcjonowania Centrum

 

§4

Działalnością Centrum kieruje dyrektor.

 

§5

W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębnia się:

1.   Zespół do spraw pieczy zastępczej i pomocy instytucjonalnej, w skład którego wchodzą:

1)      Stanowisko pracy do spraw pomocy dziecku i rodzinie oraz pomocy instytucjonalnej,

2)      Stanowisko pracy do spraw pomocy rodzinie i sprawozdawczości,

3)      Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

2.   Zespół do spraw organizacyjnych i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w skład którego wchodzą:

1)      Stanowisko pracy do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy,

2)      Stanowisko pracy do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym, obsługi informatycznej Centrum i spraw organizacyjnych,

3)      Stanowisko pracy do spraw rozwiązywania problemów wybranych grup społecznych (m.in. pomoc repatriantom, kombatantom, uchodźcom, itp.) oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności Centrum,

4)      Stanowisko pracy do spraw pomocy administracyjnej i obsługi sekretariatu Centrum.

3.   Główny księgowy.

 

§6

Do zadań i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1)      planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy Centrum,

2)      wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych z zakresu działania Centrum,

3)      opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przygotowywanie okresowych informacji z jej realizacji,

4)      przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu z zakresu funkcjonowania Centrum,

5)      składanie Radzie Powiatu corocznych sprawozdań z działalności Centrum oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej,

6)      współpraca z kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych,

7)      zapewnianie adekwatnej i efektywnej kontroli zarządczej,

8)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Centrum z zakresu prawa pracy,

9)      wykonywanie innych zadań określonych ustawami i przepisami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,

10)   w ramach bieżącego kierowania pracą Centrum dyrektor może wydawać zarządzenia wewnętrzne w zakresie swoich kompetencji i pełnomocnictw,

11)   wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

§7

Dyrektor Centrum może wystąpić z wnioskiem do Starosty o wydanie upoważnienia do podejmowania decyzji administracyjnych innemu pracownikowi Centrum.

 

§8

 1. Dyrektor Centrum przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 15:00.
 2. Pozostali pracownicy Centrum przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.

 

§9

 1. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad załatwiania spraw zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
 2. W sprawie prowadzenia dokumentów stosuje się instrukcję kancelaryjną.
 3. Korespondencję do podpisu dyrektorowi należy składać zaparafowaną przez pracownika wraz z kompletną dokumentacją.
 4. Wszystkie pisma wychodzące zastrzeżone są do podpisu dyrektora.
 5. Dyrektor może upoważnić pracowników do podpisywania pism w jego imieniu.

 

 

Rozdział III

Zakres działania i zadania Centrum

 

§10

Zakres zadań wspólny dla wszystkich stanowisk:

1)      opracowywanie propozycji do rocznych planów budżetowych,

2)      opracowywanie wymaganych sprawozdań statystycznych,

3)      inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań na danym stanowisku pracy,

4)      wykonywanie zarządzeń i poleceń dyrektora Centrum,

5)      podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie spraw, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień,

6)      wykonywanie czynności związanych ze współdziałaniem z organami administracji oraz innymi podmiotami realizującymi zadania pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

7)      organizowanie i podejmowanie potrzebnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych klientów Centrum oraz zachowanie tajemnicy służbowej,

8)      aktywny udział w opracowywaniu i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów,

9)      współpraca ze wszystkimi stanowiskami Centrum,

10)   podejmowanie działań mających na celu propagowanie informacji w środowisku lokalnym z zakresu działalności Centrum,

11)   przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji na wykonywanym stanowisku pracy,

12)   przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej.

 

§11

Zakres działania zespołu do spraw pieczy zastępczej i pomocy instytucjonalnej obejmuje w szczególności:

1)      opracowanie i realizacja programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,

2)      zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

3)      organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia,

4)      zapewnienie opieki koordynatora pieczy zastępczej rodzinom zastępczym,

5)      organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,

6)      organizowanie wsparcia psychologicznego dla rodzin zastępczych i biologicznych,

7)      sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu pieczy zastępczej i pomocy społecznej,

8)      praca z rodzinami biologicznymi w celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny,

9)      naliczanie odpłatności rodzicom biologicznym za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz wytaczanie powództwa alimentacyjnego,

10)   współpraca z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, a także z innymi Ośrodkami dot. pieczy zastępczej i usamodzielnienia wychowanków.

 

§12

Zakres działania zespołu do spraw organizacyjnych i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych obejmuje w szczególności:

1)      opracowanie i realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,

2)      podejmowanie działań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

3)      realizacja programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4)      organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz umieszczanie w nim skierowanych osób,

5)      podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

6)      współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej,

7)      prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i możliwościach uzyskania wsparcia,

8)      nadzorowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej,

9)      podejmowanie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych,

10)   realizacja zamówień publicznych,

11)   obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów,

12)   obsługa kancelaryjna sekretariatu Centrum.

 

§13

Szczegółowy wykaz obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Centrum określają ich indywidualne zakresy czynności.

 

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§14

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

§15

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

§16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

 

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych


2015-08-17 09:58 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.