Statut PCPR w Łomży

 

Załącznik do Uchwały

Nr XIX/92/2012

Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 24 kwietnia 2012 roku

 

 

STATUT

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOMŻY

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zwane dalej PCPR jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Łomżyńskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą na podstawie:

 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),

 3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),

 4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),

 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.),

 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

 7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 Nr 231, poz.1375),

 8) uchwały Nr IV/17/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998r w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,

 9) innych aktów prawnych właściwych dla zakresu prowadzonych spraw.

 10) niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 1. Siedziba PCPR mieści się w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 2. Obszarem działania PCPR jest teren powiatu łomżyńskiego.

 

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA CENTRUM

 

§ 3.

 1. Podstawowym przedmiotem działania PCPR jest wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:

    1/ pomocy społecznej (zarówno zadań własnych powiatu, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości powiatu),

    2/ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

    3/ przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

    4/ rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

    5/ ochrony zdrowia psychicznego.

 2. PCPR, na podstawie Zarządzenia Starosty wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 3. Powierzone zadania wykonywane są w zakresie i trybie określonym przez ustawodawcę, zgodnie z polityką społeczną prowadzoną przez władze samorządowe Powiatu.

 4. Przy realizacji zadań PCPR współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA CENTRUM

 

§ 4.

 1 Działalnością PCPR kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora.

 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.

 3. Dyrektor jest przełożonym służbowym i pracodawcą dla pracowników PCPR.

 4. Dyrektor składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdania z działalności PCPR oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 5. Dyrektor PCPR składa Zarządowi Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności PCPR oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną PCPR określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Powiatu.

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM

 

§ 5.

 1. PCPR jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu powiatu.

 2. Podstawą gospodarki finansowej PCPR jest roczny plan dochodów i wydatków, zatwierdzony przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.

 3. PCPR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§ 6

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

 

§ 7

 Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie jego uchwalenia.

 

 Przewodniczący Rady

 Jarosław Kulesza

 

 

2013-03-12 08:43 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.