Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie

 

Warsztat rozpoczął swoją działalność 3 lutego 2000 roku. WTZ funkcjonuje na podstawie umowy w sprawie prowadzenia i finansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej zawartej pomiędzy Powiatem Łomżyńskim, a Stowarzyszeniem „Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej” w Nowym Cydzynie. Placówka działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587).

WTZ w Nowym Cydzynie jest placówką typu dziennego przeznaczoną dla 35 niepełnosprawnych intelektualnie uczestników. W 2020 roku z ogólnej liczby 35 uczestników, 13 to mieszkańcy Miasta Łomża, zaś pozostali to mieszkańcy powiatu łomżyńskiego. Uczestnikami zajęć terapeutycznych są osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy oraz wskazanie do terapii zajęciowej.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie. Placówka prowadzi swoją działalność przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Podstawą finansowania działalności WTZ są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%) oraz środki samorządu powiatowego (10%).

Uczestnicy na zajęcia dowożeni są 15 – miejscowym autobusem zakupionym w ramach programu „Pegaz 2003". 80% środków zakupu pochodziło z dofinansowania funduszu PFRON, a pozostała część ze środków własnych Stowarzyszenia. Dzienna trasa wynosi ok. 300 kilometrów.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. Warsztat mieścił się w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. 

 

Celem działalności placówki jest:

 • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna w warsztacie prowadzona jest w postaci terapii indywidualnej i grupowej poprzez:

 • usprawnianie ogólnej sprawności psychofizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
 • rozwijanie umiejętności za wykorzystaniem różnych technik terapii zajęciowej takich jak: arteterapia, ergoterapia, teatroterapia, choreoterapia, muzykoterapia, relaksoterapia, psychoterapia oraz elementy ćwiczeń logopedycznych,
 • rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy.

 

W placówce działają następujące pracownie terapeutyczne:

 • pracownia przystosowania do życia codziennego,
 • pracownia malarstwa i rękodzieła,
 • pracownia multimedialna i technik graficznych,
 • pracownia edukacji technicznej,
 • pracownia teatralno-muzykoterapeutyczna,
 • pracownia ceramiczna,
 • pracownia przyrodnicza.

 

Dodatkowo w placówce prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz wsparcie psychologiczne.

 

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu z rodziną, obserwacji, działań i zachowania w Warsztacie. Program jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb. Prowadzone jest także wsparcie psychoterapeutyczne oraz rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii. W programie terapeutycznym warsztatu przewidziane jest także prowadzenie zajęć poza godzinami pracy i siedzibą Warsztatu. Realizowane w WTZ indywidualne programy rehabilitacji i terapii są autorskimi programami tej placówki. Zostały one podzielone na działy: formy i metody rehabilitacji, zakres i planowane efekty rehabilitacji, formy współpracy z rodziną oraz osoby odpowiedzialne za realizację programu. Programy są co roku oceniane, modyfikowane i doskonalone. Rada Programowa Warsztatu dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego uczestnika co pół roku i co trzy lata oceny kompleksowej. W WTZ uczestnicy odbywają trening ekonomiczny w formie gotówkowej. Główne przeznaczenie środków finansowych z treningu ekonomicznego przez uczestników Warsztatu to realizacja ich potrzeb socjalnych.

Rada Programowa Warsztatów dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego uczestnika co pół roku a co trzy lata następuje ocena kompleksowa. Ocena postępów uczestnika przeprowadzana jest według dynamiki postępów uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

 

Za prawidłowy przebieg realizacji programu odpowiada 13 - osobowy zespół pracowniczy kierowany przez Dyrektora - Zbigniewa Biernackiego.

 

Kontakt:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie

Nowy Cydzyn 79, 18 - 421 Piątnica

Tel. 696 089 963

Strona internetowa: www.nasz-cel.pl/

e-mail: wtzmarianowo@o2.pl

 

 

2013-03-18 13:12 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.