Program „Rodzina 500+”

foto
W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., z przyjemnością udostępniamy Państwu link dot. Programu „Rodzina 500+”.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 5/2014, z dnia 16 kwietnia 2014 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty.
więcej

Informacja o możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków PFRON w 2016 roku

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, iż jak w latach poprzednich kontynuuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zameldowanych na terenie powiatu łomżyńskiego.
więcej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22 - 27 lutego 2016 r.)

foto
Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 22 lutego - 27 lutego 2016 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.
więcej

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizuje już po raz kolejny program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 259).
więcej

Podsumowanie realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez PCPR w Łomży w 2015 roku

foto
Program "Aktywny Samorząd" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu na terenie powiatu łomżyńskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 215 69 42. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
więcej

Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2016

foto
Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, zorganizowanych przez powiat łomżyński od stycznia 2016 r.
więcej

« · «« · 1 · 2 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.