Program „Aktywny samorząd” – edycja 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 23 lutego 2016 r., Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 roku.


Wnioski o dofinansowanie na poszczególne zadania programu są wydawane przez PCPR w Łomży dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łomżyńskiego, chcących skorzystać z oferowanych w ramach programu form pomocy.

 

CELE PROGRAMU:

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Cele szczegółowe programu:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

 

 

STRUKTURA PROGRAMU:

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2016 roku:

 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w tym:

 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
 • opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów.

 

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Moduł I, Obszar C, Zadanie 1) będzie możliwa po dokonaniu przez PFRON zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

 


ADRESACI PROGRAMU:

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE I:

Obszar A:

Zadanie 1:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C:

Zadanie 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.


Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE II:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II - przerwa w nauce.

 

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadanie 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa powyżej, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

 

 

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

MODUŁ I:

Obszar A:

w Zadaniu nr 1 – 5.000 zł,

w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:

  • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,

Obszar B:

w Zadaniu nr 1:

  • dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

w Zadaniu nr 2:

  • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

Obszar C:

w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,

w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

  • w zakresie ręki – 9.000 zł,
  • przedramienia  – 20.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
  • na poziomie podudzia  – 14.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

w Zadaniu nr 4  – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu nr 3,

w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż  200 zł,

Obszar D – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

W ramach  MODUŁU II  kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

a)  dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 1.000 zł,

b)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

c)  opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II jednocześnie pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne), może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

a)  700 zł – w przypadkach, które określi PCPR w Łomży (przykładowo, gdy: wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),

b)  500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

c)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

d)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca:

a)  z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,

b)  zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

 


Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach MODUŁU II:

1. Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

a)  „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

b)  „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem ust. 2,

2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w ust. 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów.

3. Decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji PCPR w Łomży, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, o której mowa w ust. 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

5. W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

a)  posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec PCPR w Łomży,

b)  aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

6. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

7. Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu – PCPR w Łomży, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

 


UDZIAŁ WŁASNY

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

a)  w module I wynosi co najmniej:

  • 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B: Zadania nr 1 oraz Obszaru C: Zadania nr 3 i nr 4,
  • 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadania nr 1 oraz Obszaru D,
  • 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadania nr 2.

b)  w module II – w zakresie kosztów czesnego:

  • 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
  • 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, a także w takim przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

 

 

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Przyjmowanie wniosków:

a)  w ramach Modułu I następuje w terminie:

  • od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2016 roku.

b)  w ramach Modułu II w następujących terminach:

  • od 1 marca do 30 marca 2016 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
  • od 1 września do 10 października 2016 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR w Łomży, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2016 ROKU

TERMIN

OPIS

01.03.2016 r.

Początek przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016

30.03.2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016

01.04.2016 r.

Początek przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

31.05.2016 r.

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach Modułu II w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.

30.08.2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

01.09.2016 r.

Początek przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017

10.10.2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach Modułu II programu

31.01.2017 r.

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenie wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)

30.06.2017 r.

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy PCPR w Łomży a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

 

Program "Aktywny Samorząd" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu na terenie powiatu łomżyńskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 215 69 42.

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu dostępne są w siedzibie PCPR w Łomży oraz zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

 

Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu łomżyńskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, p. 209. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne do pobrania poniżej.


2016-02-29 10:09 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.