Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 120 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (m.in. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą).

 

Do dnia 1 marca 2016 r. do godziny 12:00 do PCPR w Łomży wpłynęły 2 oferty cenowe.

 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Poradnia Psychologiczna-Rodzinna

mgr Jadwiga Kołakowska

ul. Kazańska 5/3

18 – 404 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana została oferta z najniższą ceną. Jednocześnie oferent spełnił wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

Łomża, dnia 02.03.2016 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

 

2016-03-02 09:47 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.