Wolne miejsca dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kownatach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że funkcjonujący na terenie powiatu łomżyńskiego Środowiskowy Dom Samopomocy w Kownatach dysponuje jeszcze wolnymi miejscami dziennego pobytu.

 

ŚDS w Kownatach posiada ogółem 53 miejsca dziennego pobytu, w tym 8 miejsc przystosowanych do umieszczenia osób na całodobowym pobycie w szczególnych przypadkach. 

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Łomży na zlecenie Powiatu Łomżyńskiego. Przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo. Podstawowym zadaniem Domu jest świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Zgodnie z §7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., nr 238, poz. 1586), wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając:

  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

a także:

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

 

W przypadku osoby ubiegającej się o skierowanie od Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach, ośrodek pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży dokumenty, o których mowa powyżej, wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie.

 

 

2016-04-28 08:05 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.