Powiatowy Konkurs Plastyczny na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.

 

REGULAMIN KONKURSU

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:
–    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Patronat Honorowy:
–    Starosta Łomżyński

 

2.  UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież ze szkół, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu łomżyńskiego wg następujących grup:

 • I grupa - uczniowie szkół podstawowych kl. I – III,
 • II grupa - uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VII.

 

3.  CELE I TEMAT KONKURSU 

Celem konkursu jest:

 • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
 • rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
 • pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu łomżyńskiego na temat rodzicielstwa  zastępczego,
 • kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin.

 

4.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu) do 11 czerwca 2018 roku. (Prace można dostarczyć indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły, placówki oświatowej lub GOK-u).

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich i majątkowych do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie i na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu.

 

5.  FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:

Prace powinny być wykonane na papierze technicznym lub brystolu w formacie A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe, itp.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi.

Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.


Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób:

 • imię i nazwisko autora,
 • adres zamieszkania- grupa wiekowa, nazwa szkoły i klasa,
 • kontakt telefoniczny do opiekuna lub rodzica.

Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.

 

6.  OCENA PRAC

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem i celami konkursu (0 – 10 pkt.),
 • walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 10 pkt.),
 • ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-10 pkt.),
 • estetyka i efekt wizualny (0-10 pkt.).

 

7.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

O wynikach konkursu opiekunowie uczestników zostaną poinformowani drogą telefoniczną do dnia 15 czerwca 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 czerwca 2018 roku,
w Kompleksie Agroturystycznym „W Dębowym Lesie”,
Elżbiecin 20, 18 – 421 Piątnica.

 

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o konkursie zostały umieszczone na stronie internetowej PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl/ oraz Powiatu:  http://powiatlomzynski.pl

W załączeniu zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (86) 215 69 42, mailowy pcprlomza@wp.pl bądź osobisty w siedzibie naszej instytucji ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18-400 Łomża.

 

2018-05-15 08:05 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.