Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).

 

Nazwa i adres jednostki zamawiającej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,

18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27,

tel. 86 215 69 42, fax. 86 215 69 70

e-mail: pcprlomza@wp.pl

 

I.     Program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, realizowany w 2018 r. w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjnoedukacyjne (Dz. U. z  2011 r., Nr 50, poz. 259);
  • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 445);
  • Wytyczne  do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie obowiązujące na terenie województwa podlaskiego.

 

II.   Do naboru może przystąpić osoba, która:

1)      ukończyła studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

2)      posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

3)      ma udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5)      nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie;

6)      posiada  długoletnie doświadczenie w pracy ze sprawcami przemocy domowej oraz pomoże w rekrutacji uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego z terenu powiatu łomżyńskiego.

 

III.   Oferta powinna zawierać:

1)      formularz aplikacyjny (wg załączonego wzoru);

2)      uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy z ukończenia studiów i szkoleń - potwierdzone za zgodność z oryginałem);

3)      kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona za zgodność z oryginałem;

4)      oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

5)      potwierdzone j. w. za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje;

6)      ofertę cenową zawierającą koszt za 1 h prowadzenia zajęć korekcyjno – edukacyjnych wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji.

 

IV.   W ramach realizacji Programu przewiduje się:

1)      przygotowanie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie uwzględniającego wszystkie wytyczne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

2)      prowadzenie zajęć dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z założeniami programu i harmonogramem,

3)      prowadzenie dokumentacji i przeprowadzenie ewaluacji programu zgodnie z wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

4)      sporządzenie diagnozy wstępnej (okoliczności skierowania do programu; określenie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc; formy  i okoliczności zachowań przemocowych; aktualna sytuacja rodzinna, zawodowa, prawna; cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej);

5)      zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu (dokument sporządzany po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej, w którym uczestnik akceptuje i podpisuje zasady udziału w programie);

6)      sporządzenie diagnozy pogłębionej (historia relacji, w których występuje przemoc; historia interwencji związanych z przemocą; doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków itp.; historia agresywnych/ przemocowych zachowań w innych sytuacjach życiowych; kontakty z wymiarem sprawiedliwości; szczegółowa charakterystyka postaw i zachowań przemocowych);

7)      realizacja programu w systemie zamkniętym, nie przewiduje się dołączenia nowych osób w trakcie trwania cyklu zajęć grupowych;

8)      przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych  i sesji grupowych;

9)      uwzględnienie w treści programu zajęć korekcyjno - edukacyjnych następujących elementów:

a)      edukacja na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających się przemocy oraz konfrontowanie ze stereotypami promującymi przemoc,

b)      promocja wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych,

c)      stosowanie procedur behawioralno-poznawczych w celu korygowania postaw i zachowań związanych z przemocą,

d)     uczenie umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli,

10)  opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu;

11)  ewaluacja zgodna wytycznymi do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie obowiązujące na terenie województwa podlaskiego.

 

 V.   Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć korekcyjno - edukacyjnych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., do godz. 15:00.

 

VI.   Miejscem realizacji oddziaływań będzie ustalone z wykonawcą.

 

 VII.   Inne informacje.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (www.pcpr.powiatlomzynski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum w ciągu pięciu dni od rozpatrzenia odpowiedniej kandydatury.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.

Złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

Łomża, dnia  17. 08. 2018 r.

2018-08-20 14:21 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.