Zapytanie ofertowe na zatrudnienie specjalisty - Inspektora nadzoru budowlanego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 5/2014, z dnia 16 kwietnia 2014 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

Zamawiający:

Powiat Łomżyński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża

tel. 86 2156942, fax. 86 2156970

NIP: 718-19-68-222

 

Przedmiot zamówienia:

Zatrudnienie specjalisty – inspektora nadzoru budowlanego – do prac związanych z likwidacją barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zatrudnienie specjalisty – inspektora nadzoru budowlanego – do prac związanych z likwidacją barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:

a)      udział w wizjach lokalnych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych mających na celu ocenę możliwości i zasadności przedsięwzięcia,

b)      sprawdzanie kosztorysów wraz z opiniowaniem wykonanych prac pod względem sztuki budowlanej,

c)       odbiór końcowy zadania.

 

Wymagania dotyczące wykonawcy:

a)      wykształcenie wyższe techniczne - inżynier budownictwa lub inżynier architekt,

b)      uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

c)       min. 5-letnie doświadczenie w sporządzaniu, weryfikacji i opiniowaniu kosztorysów budowlanych.

 

Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą świadczone od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.

 

Forma płatności:

Przelew na wskazane konto bankowe.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 

Kompletna oferta musi zawierać:

  • formularz oferty wg załączonego wzoru,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

 

Sposób składania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem, należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 208,

do dnia 26 marca 2019 r. do godziny 12:00

 

 Kontakt:

 Izabella Grochowska

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

 tel: (86) 2156942; fax: (86) 2156970, e-mail: pcprlomza@wp.pl

 

 

Łomża, dnia 18.03.2019 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski


Załączniki

  1. Formularz Ofertowy
2019-03-18 13:19 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.