Zmiany w programie „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uwzględniając postulaty środowiska osób niepełnosprawnych, a także wielu Realizatorów programu oraz m.in. Związku Powiatów Polskich – podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C, Zadanie 1 programu „Aktywny Samorząd”.

 

Modyfikacja dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku” w tym względzie, została przyjęta uchwałą Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r.

Zgodnie z rozdziałem VI, ust. 1, pkt 3, lit. a programu, warunkiem uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Module I, Obszar C, Zadanie 1 jest:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie - 10% ceny brutto wózka. Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym, tak jak dotychczas, jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego. Pojęcia związane z realizacją zadania są zdefiniowane w zmodyfikowanym dokumencie pn. „Kierunki działań (...)" w 2019 r.

Jeżeli Wnioskodawca nie będzie zatrudniony ani nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Współpraca z ekspertem będzie przebiegała podobnie, jak w przypadku wniosku o dofinansowanie protezy w ramach programu.

Ponadto informujemy, że w celu usprawnienia realizacji zadania, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez Wnioskodawcę i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON. Wnioski osób posiadających zlecenie nie wymagają dodatkowej opinii eksperta PFRON. Zlecenie to może być dostarczone wraz z wnioskiem lub w ramach jego uzupełnienia.

Należy zaznaczyć, że osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (w wieku emerytalnym) mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione. Nie oznacza to jednak, że są pozbawione wsparcia ze środków PFRON. Na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - specjalny) mogą uzyskać wsparcie w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz PFRON w ramach zadania ustawowego powiatu (przekazywanych według algorytmu).

 

Pozostałe modyfikacje dokumentu pn. „Kierunki działań (...)" w 2019 roku, obejmują:

  • Możliwość zwiększenia naliczenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w module II, na pokrycie innych kosztów kształcenia - o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP - i złożenia wniosku dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Tego typu zachęta została przewidziana, by osoby niepełnosprawne zaczęły w pełni korzystać z dobrodziejstwa cyfryzacji, która rozwija, pozwala edukować i zdobywać nowe możliwości, a co najważniejsze - pozwala znakomicie lepiej gospodarować czasem przeznaczonym na naukę. Jest także zgodna z orientacją administracji państwa na usługi cyfrowe. Nasza efektywna współpraca w tym zakresie jest kluczowa dla budowy sprawnej nowoczesnej (elektronicznej) administracji przyjaznej dla obywatela.

  • Zmiany w definicjach pojęć, w tym doprecyzowanie dysfunkcji narządu słuchu (ust. 31 pkt 5) oraz aktualizację oznakowania publikatorów (metryczek) aktów prawnych, przywołanych w dokumencie.

 

2019-07-23 09:56 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.