Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „RÓŻNI, JEDNAK TACY SAMI”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako realizator zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i placówek oświatowych, a także osoby niepełnosprawne z placówek wsparcia dziennego z terenu powiatu, do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Różni, jednak tacy sami”. Celem konkursu jest propagowanie idei integracji i prawidłowych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.

 

REGULAMIN KONKURSU

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:
–    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Patronat Honorowy:
–    Starosta Łomżyński

 

2.  UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i placówek oświatowych, a także osoby niepełnosprawne z placówek wsparcia dziennego z terenu powiatu łomżyńskiego, wg następujących grup:

 • I grupa – uczniowie szkół podstawowych kl. I – III,
 • II grupa – uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VIII,
 • III grupa – osoby niepełnosprawne z placówek wsparcia dziennego.

 

3.  CELE I TEMAT KONKURSU 

Celem konkursu jest:

 • propagowanie idei integracji wśród dzieci;
 • wzbudzanie poczucia empatii dla osób niepełnosprawnych;
 • poznanie i propagowanie prawidłowych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • uzmysłowienie uczniom, że osoby niepełnosprawne mają takie same potrzeby i uczucia jak pełnosprawne;
 • kształtowanie właściwych relacji między osobami niepełnosprawnymi, a otoczeniem;
 • promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych;
 • uzmysłowienie uczniom, iż każdy człowiek może stać się osobą niepełnosprawną, a pełnosprawność nie jest dana nikomu raz na zawsze.

 

4.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu) do 9 października 2019 roku. (Prace można dostarczyć indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły, placówki oświatowej, placówki wsparcia dziennego).

 • Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu.
 • Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie i nie zgłaszaną wcześniej do innych konkursów.
 • Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane do promocji PCPR w Łomży i jego działalności.
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z kompleksowym przeniesieniem praw autorskich wraz z przeniesieniem własności pracy na Organizatora.

 

5.  FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną: malarstwo, rysunek (na papierze technicznym lub brystolu w formacie A4 lub A3), rzeźba, haft, itp…..

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi.

Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.

Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób:

 • imię i nazwisko autora,
 • adres zamieszkania - grupa wiekowa, nazwa szkoły i klasa,
 • kontakt telefoniczny do opiekuna lub rodzica.
 • imię i nazwisko oraz kontakt telefoniczny do nauczyciela

 

Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.

 

6.  OCENA PRAC

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem i celami konkursu (0 – 10 pkt.),
 • walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 10 pkt.),
 • ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-10 pkt.),
 • estetyka i efekt wizualny (0-10 pkt.).

 

7.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

O wynikach konkursu opiekunowie uczestników zostaną poinformowani drogą telefoniczną do dnia 
15 października 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 października 2019 roku, podczas konferencji poświęconej osobom niepełnosprawnym, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża.

 

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o konkursie zostały umieszczone na stronie internetowej PCPR w Łomży pod adresem: http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl/ oraz Powiatu:  http://powiatlomzynski.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (86) 215 69 42, mailowy pcprlomza@wp.pl bądź osobisty w siedzibie naszej instytucji ul. Szosa Zambrowska 1/27, 
18-400 Łomża.

 

Łomża, 11 września 2019 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

2019-09-11 12:32 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.