Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako realizator zadań z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie powiatu łomżyńskiego, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem „Stop Przemocy”. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.

 

REGULAMIN KONKURSU

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:
–    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Patronat Honorowy:
–    Starosta Łomżyński

 

2.  UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu łomżyńskiego, wg następujących grup:

  • I grupa - uczniowie szkół podstawowych kl. I – III,
  • II grupa - uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VIII.

 

3.  CELE I TEMAT KONKURSU 

Celem konkursu jest:

  • propagowanie idei przeciwdziałania przemocy,
  • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na temat przemocy,
  • pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu łomżyńskiego na temat metod przeciwdziałania zjawisk występowania przemocy w rodzinie,
  • upowszechnienie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin.

 

4.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu) do 4 grudnia 2019 roku. (Prace można dostarczyć indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły lub placówki oświatowej).

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich i majątkowych do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231, z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie i na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu.

 

5.  FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:

Prace powinny być wykonane na papierze technicznym lub brystolu w formacie A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe, itp.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi.

Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.

Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób:

  • imię i nazwisko autora,
  • adres zamieszkania, grupa wiekowa, nazwa szkoły i klasa,
  • kontakt telefoniczny do opiekuna lub rodzica,
  • prosimy o umieszczenie/naklejenie zgody opiekuna na przetwarzanie danych osobowych na odwrocie każdej pracy.

Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.

 

6.  OCENA PRAC

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:

a)       zgodność z tematem i celami konkursu (0 – 10 pkt.),

b)      walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 10 pkt.),

c)       ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-10 pkt.),

d)      estetyka i efekt wizualny (0-10 pkt.).

 

 

7.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

O wynikach konkursu opiekunowie uczestników zostaną poinformowani drogą telefoniczną do dnia 
9 grudnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 12 grudnia 2019 roku,
podczas organizowanej przez PCPR w Łomży konferencji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża.

 

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o konkursie zostały umieszczone na stronie internetowej PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl/ 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (86) 215 69 42, mailowy pcprlomza@wp.pl bądź osobisty w siedzibie naszej instytucji ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18-400 Łomża.

 

Łomża, 5 listopada 2019 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski


2019-11-05 13:22 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.