Zapytanie ofertowe na dostawę 31 zestawów komputerowych na potrzeby PCPR w Łomży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

I.   Zamawiający:

Powiat Łomżyński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża

tel. 86 215-69-42, fax. 86 215-69-70

REGON: 450671289

NIP: 718-19-68-222

 

II.   Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa trzydziestu jeden zestawów komputerowych (komputer przenośny typu laptop, myszka komputerowa oraz drukarka laserowa) do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Dostarczone zestawy komputerowe muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń, pochodzić z bieżącej produkcji.
 4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
 5. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta.
 6. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postepowania bez wyboru żadnej oferty.
 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 9. Przedmiot zamówienia zostanie zakupiony na potrzeby Zamawiającego w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

III.   Oferta powinna zawierać:

 • wypełniony druk stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”.

 

IV.   Kryteria oceny oferty:

 1. Cena 100% - jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższą ocenę.
 2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Najniższa oferta otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie, na podstawie wzoru: (cena najniższej oferty / cena badanej oferty) x 100.
 3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmieniać po złożeniu oferty.
 4. Zamawiający zastrzega, iż w postępowaniu będą rozpatrywane wyłącznie oferty przedstawiające wycenę wszystkich pozycji wskazanych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

V.   Warunki i termin realizacji zamówienia:

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia.
 2. Po zawarciu umowy Wykonawca dostarczy zakupiony sprzęt komputerowy oraz Fakturę VAT do siedziby Zamawiającego w terminie najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2020 r.
 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony, zaś podstawą przekazania należności na konto Wykonawcy stanowić będzie dostarczona Faktura VAT oraz podpisany protokół odbioru.

 

VI.   Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00 w następujący sposób:
  • drogą elektroniczną na adres email: pcprlomza@wp.pl (format PDF), lub
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego, lub
  • listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża, p. 209, (decyduje termin wpływu oferty do Zamawiającego).

Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

VII.   Osoba do kontaktu:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Kozikowskim, telefon: (86) 215 69 44, e-mail:  pcprlomza@wp.pl lub w siedzibie PCPR, pokój 209.

 

 

 27 lipca 2020 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

 

AKTUALIZACJA 29.07.2020 r.:

W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego tj. "Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia" zmieniono zapis dot. specyfikacji technicznej laptopa. W pierwotnej wersji Zamawiający wymagał  wbudowanej kamery HD oraz mikrofonu. Obecnie Zamawiający nie wymaga aby wbudowana w laptop kamera miała jakość obrazu HD.


2020-07-27 11:37 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.