Podsumowanie projektu "Liderzy Kooperacji"

W czwartek 21 października 2021 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się spotkanie podsumowujące 3-letni projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku pn. „Liderzy Kooperacji”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ROPS oraz uczestnicy Partnerskiego Zespołu Kooperacji z terenu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Projekt partnerski „Liderzy Kooperacji” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

Projekt był realizowany na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego, tworzących Makroregion.

Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w gminach wiejskich.

Projekt zakładał pośrednie wsparcie rodzin i osób będących w trudnych sytuacjach życiowych. W opisie Modelu Kooperacji zostały zawarte metody współpracy oraz sposoby przepływu informacji, w celu ukształtowania ostatecznego zestawu usług dla rodziny czy środowiska. Umożliwiło to wielozakresowe, kompleksowe wspieranie rodzin, poprzez zwiększenie jakości i systematyczności współpracy między instytucjami pomocowymi. Model kooperacji został wdrożony w gminach wiejskich, jednak obejmował także instytucje z dwóch poziomów samorządów - gminnego i powiatowego. Adresatami projektu były osoby, które bezpośrednio pracowały na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt „Liderzy Kooperacji” realizowany był na terenie powiatu łomżyńskiego na rzecz 2 gmin wiejskich: Łomża i Piątnica.

Zawiązano na terenie powiatu łomżyńskiego dwa Partnerskie Zespoły Kooperacji, złożone z instytucji i służb z terenu powiatu i gmin, które zajmowały się wdrażaniem i testowaniem opracowanego modelu Kooperacji na terenie wybranych gmin. Udział w pilotażu projektu umożliwiał mieszkańcom gmin skorzystanie z pakietu socjalnego, który zakładał sfinansowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób dorosłych, dzieci i środowiska lokalnego takich jak: poradnictwo, diagnostyka, terapia, edukacja społeczności oraz szkolenia kompetencyjne dla kadr.

 

2021-10-25 12:30 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.