Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łomżyński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża

tel. 86 215-69-42

REGON: 450671289

NIP: 718-19-68-222

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży.

 1. Planuje się przeprowadzenie 60 godzin doradztwa dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
 2. Przewidywany termin realizacji poradnictwa: od dnia zawarcia umowy do 19.12.2024 r.
 3. Miejsce przeprowadzenia usługi: w godzinach 7:30 - 15:30 – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Dopuszcza się możliwość udzielania poradnictwa po godzinie 15:30, ale w takim przypadku lokal zapewnia oferent na terenie miasta Łomża. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie udzielanie poradnictwa w formie zdalnej.
 4. Zakres i tematyka porad prawnych związana będzie z indywidualnymi potrzebami klientów i obejmie poradnictwo oraz sporządzanie pozwów, pism, wniosków i skarg. Wśród najczęściej zgłaszanych problemów znajdują się zagadnienia m.in. z zakresu: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, poradnictwa z zakresu prawa pracy.
 5. Zamawiający zastrzega, iż konsultacje będą odbywać się w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. W związku z faktem, iż osoby korzystające z poradnictwa zgłaszają się do nas nieregularnie, pracownicy PCPR będą na bieżąco ustalać z prawnikiem terminy i godziny dyżurów.

 

Wymagane jest, aby doradztwo prawne świadczone było przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:

 • wykształcenie wyższe na kierunku prawo;
 • co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu poradnictwa prawnego (udokumentowane);
 • w celu uniknięcia podwójnego finansowana osób, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych, wszyscy pracownicy JST są zobowiązani świadczyć usługi poza obowiązującym ich czasem pracy (w tym również poza czasem urlopu wypoczynkowego) lub w czasie urlopu bezpłatnego (do oferty należy dołączyć zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu na czas świadczenia usługi podpisaną przez dyrektora placówki, w której pracuje).

 

Oferta powinna zawierać:

 • życiorys (CV) – ze szczegółowym przebiegiem pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) z ofertę cenową brutto za godzinę przeprowadzonego poradnictwa;
 • oświadczenie zleceniobiorcy (załącznik nr 2);
 • w przypadku pracowników JST wypełniony formularz (załącznik nr 3).

 

Kryterium wyboru ofert:

Cena 100%

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i podpisanej kopercie, opatrzonej napisem „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa prawnego”, w następujący sposób:

 • przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, lub
 • doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego,

do dnia 10.01.2024 r. do godz. 15.30

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (86) 215 69 42, e-mail:  pcprlomza@powiatlomzynski.pl lub w siedzibie PCPR, pokój 209.

 

 

UWAGA!

Nie ma możliwości uzupełniania ani zmiany oferty (dotyczy również zamiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia). Specjalista świadczący usługę jest zobowiązany do osobistego przeprowadzenia konsultacji oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji. W przypadku firm wymagane jest również pisemne zobowiązanie - zgłoszonych w ofercie i przewidzianych do realizacji zamówienia osób - do współpracy z Oferentem w celu realizacji umowy dot. przedmiotu zamówienia.

Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobligowany do podpisania umowy w siedzibie Zlecającego usługę.

 

Łomża, 03.01.2024 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski


2024-01-03 14:58 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.