Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, iż rozpoczyna realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Wartość dofinansowania – 211 308 zł

 

Całkowita wartość – 211 308 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia  wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu, których adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;

lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;

lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

 

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

W Przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

  • zaświadczenie o niekaralności;
  • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1)   wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2)   wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3)   wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4)   wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje:

  1. Odbiorcami Programu są mieszkańcy Powiatu Łomżyńskiego.
  2. Uczestnicy programu za realizację asystencji osobistej nie ponoszą odpłatności.

 

Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

  • osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża, tel. 86 215 69 42, adres e-mail: pcprlomza@powiatlomzynski.pl

 

2024-02-15 10:57 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.