"Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży rozpoczęło realizację pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

 

 

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

  • obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

(osoba niepełnosprawna jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i posiada dysfunkcję narządu ruchu)

  • obszar B 1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

(osoba niepełnosprawna jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i posiada dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku)

  • obszar B 2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

(osoba niepełnosprawna jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i posiada dysfunkcję narządu wzroku)

  • obszar B 3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

(osoba niepełnosprawna jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i posiada dysfunkcję narządu wzroku)

  • obszar B 4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,

(osoba niepełnosprawna jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3)

  • obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

(osoba niepełnosprawna jest w wieku aktywności zawodowej lub kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia jeżeli są zatrudnieni, posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym)

  • obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

(osoba niepełnosprawna posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)

  • obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

(osoba niepełnosprawna jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami)

  • obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

(osoba niepełnosprawna jest w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko)

 

 

 

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

Obszaru A – jest w wieku aktywności zawodowej, jest właścicielem / współwłaścicielem samochodu lub jest dzieckiem i posiada:
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,  a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
2) dysfunkcję narządu ruchu,
Obszaru B1 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
1) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
2) dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku,
Obszaru B2 i B3 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
1) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
2) dysfunkcję narządu wzroku,
Obszaru B4 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3,
Obszaru C:
1) posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
2) nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Obszaru D – posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszaru E – jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
Obszaru F – jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.

Pod pojęciem osoby w wieku aktywności zawodowej

należy  rozumieć pełnoletnie osoby w wieku:
1) w przypadku kobiety – do 60 roku życia,
2) w przypadku mężczyzny – do 65 roku życia.

Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni.

W ramach programu udzielane jest dofinansowanie kosztów:

•    zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A),
•    zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z     oprogramowaniem (obszar B1),
•    zakupu urządzeń lektorskich (obszar B2),
•    zakupu urządzeń brajlowskich (obszar B3),
•    szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń lektorskich i brajlowskich (obszar B4),
•    zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C),
•    zakupu dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji (obszar D), z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku,
•    uzyskania prawa jazdy (obszar E), w szczególności:
1) kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy, kosztów związanych z:
a/ zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu,
b/ dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu,
•    opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F), z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych od dnia złożenia wniosku.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów programu wynosi, w przypadku:
1) obszaru A   – 5.000 zł,
2) obszaru B1 – 5.000 zł,
3) obszaru B2 – 5.000 zł,
4) obszaru B3 – 12.000 zł,
5) obszaru B4:
a) dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł,
b) dla pozostałych adresatów obszaru – 1.000 zł,
6) obszaru C – 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł
w indywidualnych przypadkach, ale wyłącznie w przypadku, gdy:
a) zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu,
b) celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez Zespół Opiniujący (eksperta) powołanego przez realizatora programu,   
7) obszaru D – 3.000 zł,
8) obszaru E:
a) dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
b) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,
9) obszaru F – 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w ramach obszarów: A, B1, B2, B3, C, E i F. Wynosi on w przypadku:

•     zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A) – 15% ceny brutto zakupu/usługi,
•    specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (obszar B1) – 10% ceny brutto zakupu,
•    urządzeń lektorskich (obszar B2) – 10% ceny brutto zakupu,
•    urządzeń brajlowskich (obszar B3) – 5% ceny brutto zakupu,
•    wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C)  – 10% ceny brutto zakupu,
•    kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B (obszar E) – 25% ceny brutto  zakupu/usługi,
•    opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F)  – 15% kosztów tej opłaty.

Środki stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

 

 

Realizatorem programu  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel.86 215 69 42.

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu dostępne są w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 209 oraz zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : www.pfron.org.pl

 

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, który należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, w terminie do dnia 30 września 2012 r.

2012-09-05 13:09 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.