Przewodnik - Jak zostać rodziną zastępczą

W Polsce istnieje potrzeba zwiększenia liczby rodzin zastępczych dla wielu dzieci, które nie mogą mieszkać z własnymi rodzinami z powodu różnych przyczyn, np.: przemoc domowa, zaniedbanie czy inne trudne okoliczności życiowe. Instytucje państwowe i pozarządowe pracują nad zapewnieniem tym dzieciom opieki, edukacji i wsparcia psychologicznego.

 

CZYM JEST RODZINA ZASTĘPCZA?

Rodzinę zastępczą tworzą zwykli ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy. To rozwiązanie pomocowe dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Samotne dziecko, które trafia do rodziców zastępczych, otrzymuje ze strony odpowiedzialnego dorosłego troskę i akceptację. To piękny dar dla małych ludzi, którzy w trudnym dla nich czasie potrzebują ciepła, wsparcia i miłości.

 

Rodzic zastępczy, jak każdy rodzic, jest rzecznikiem dziecka i zawsze powinien tak postrzegać swoją rolę. Codzienność rodziny zastępczej to zarówno radość z osiągnięć i postępów podopiecznych, jak i sytuacje, które mogą wywoływać poczucie rozczarowania. Kluczem do sukcesu wychowawczego jest odpowiedzialna, codzienna praca rodzica zastępczego, otwarcie się na nowe doświadczenia i samorozwój, które pozwalają na stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozwoju dziecka. Tylko w takich warunkach początkowo nieufne i wystraszone dziecko może w zdrowy sposób rozwijać się i nabierać pewności siebie w niezagrożony sposób.

 

Dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby stać się rodziną zastępczą. Od procesu kwalifikacji po integrowanie nowego członka rodziny.

Jak zacząć oraz jakie warunki należy spełnić, aby stać się rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka?

Po pierwsze należy zastanowić się, czy spełnia się wymogi formalne wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 8. nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Dodatkowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku zaś rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat rozpoczęcia procedury należy skontaktować się z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w swoim powiecie. Z reguły rolę taką pełnią Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. W dalszej kolejności należy zazwyczaj odbyć szkolenie przygotowujące do bycia rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka (dotyczy to kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka). Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej nie są obligatoryjne i mogą być prowadzone według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

Więcej na www.rodziczastepczy.pl

 

2024-03-07 14:21 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.