Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania oferty cenowej na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).


I. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,

18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27,

tel. 86 215 69 42, fax. 86 215 69 70

e-mail: pcprlomza@wp.pl


II. Do naboru może przystąpić osoba, która:

a/ ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b/ nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,

c/ posiada wyższe wykształcenie z zakresu psychologii, ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub inne studia przygotowujące do pracy ze sprawcami przemocy domowej, dodatkowo punktowane uprawnienia pedagogiczne, wskazane ukończenie innych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenie metodą ART - Trening Zastępowania Agresji,

d/ posiada długoletnie doświadczenie w pracy ze sprawcami przemocy domowej oraz pomoże w rekrutacji uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego z terenu powiatu łomżyńskiego.


III. Oferta powinna zawierać :

a/ uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy z ukończenia studiów i szkoleń - potwierdzone za zgodność z oryginałem w PCPR w Łomży lub u notariusza,

b/ kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona za zgodność z oryginałem j.w.

c/ oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.

d/ potwierdzone j. w. za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

e/ proponowaną stawkę za godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć.


IV. Zakres zadań do realizacji :

Do obowiązków psychologa należeć będzie:

1/ przeprowadzenie 75 godzin korekcyjno - edukacyjnych ze sprawcami przemocy domowej od lutego do czerwca 2012r. (75 godzin zajęć grupowych w pobliskich Zakładach Karnych). Zajęcia będą odbywać się w dni powszednie w godzinach 8:00 do 16:00 i po konsultacji oferenta z uczestnikami.

2/ przeprowadzenie 75 godzin zajęć korekcyjno - edukacyjnych ze sprawcami przemocy domowej oraz konsultacji indywidualnych od lipca do listopada 2012 r. (60 godzin grupowych + 15 godzin indywidualnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27). Zajęcia będą odbywać się w dni powszednie w godzinach 8:00 do 16:00 i po konsultacji oferenta z uczestnikami.

3/ wstępne rozpoznanie diagnostyczne:

a/ przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej,

b/ analiza ankiety ewaluacyjnej,

c/ opracowanie materiałów w zakresie statystyki – sprawozdawczość,

d/ sprawozdanie z wykonanych zajęć.


V. Kryterium wyboru oferty:

- cena (brutto) - 50 pkt.

- kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

* rok do 5 lat pracy w zawodzie – 10 pkt.

* od 6 do 15 lat pracy w zawodzie - 20 pkt.

* od 16 lat i więcej lat pracy w zawodzie – 40 pkt.

* uprawnienia pedagogiczne – 10 pkt.


VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć korekcyjno - edukacyjnych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2012r., do godz. 12:00 .


VII. Inne informacje.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (www.pcpr.powiatlomzynski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum w ciągu pięciu dni od rozpatrzenia odpowiedniej kandydatury.

Łomża, dnia 12.01.2012 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

2012-01-13 08:04 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.