Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

 

I.   Określenie stanowiska urzędniczego:

Kierownik zespołu do spraw pieczy zastępczej.

 

II.   Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:

1)      Niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej kwalifikacji kandydatów):

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, socjologia, praca socjalna lub nauki o rodzinie;
 • minimum 5 – letni staż pracy w administracji publicznej, z czego co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej;
 • co najmniej 2 – letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, znajomość przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych;
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;

2)      Dodatkowe (preferowane – podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydatów):

 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność organizacji i planowania pracy;
 • prawo jazdy kat. B.

 

III.   Wykaz zakresu głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej;
 • nadzór i kontrola nad prawidłowością oraz terminowością realizacji zadań merytorycznych w/w Zespole;
 • zatwierdzanie okresowych ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i ocen rodzin zastępczych;
 • zatwierdzanie opinii o dzieciach i rodzinach na potrzeby innych organów, w tym Sądu Rejonowego;
 • organizowanie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 • organizowanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczą zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 • organizowanie poradnictwa, pomocy prawnej i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
 • zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze;
 • realizowanie postanowień sądu w sprawie umieszczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • realizowanie postanowień sądu w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • współpraca z sądami, instytucjami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w zakresie udzielanego wsparcia dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz badanie sytuacji w rodzinach, w których zagrożone jest dobro dziecka;
 • organizowanie pomocy wolontariuszy dla rodzin zastępczych;
 • sporządzanie corocznych sprawozdań z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • przygotowywanie dokumentacji konkursowej dotyczącej zlecania realizacji zadania w zakresie wspierania rozwoju i systemie pieczy zastępczej;
 • udział w posiedzeniach Zespołu Oceniającego Sytuację Dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 • weryfikacja kandydatur do pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, a także weryfikacja indywidualnego programu usamodzielnienia;
 • nadzorowanie procesu usamodzielnienia osób opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • nadzór i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.

 

IV.   Warunki pracy na danym stanowisku:

 • planowana data zatrudnienia: od 1 marca 2017 r.;
 • praca w głównej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży: ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża;
 • wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami i partnerami PCPR w Łomży;
 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa może być zawarta na okres 6-ciu miesięcy z możliwością przedłużenia i z wynagrodzeniem zgodnym z Regulaminem Wynagradzania Pracowników PCPR w Łomży. Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem;
 • normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

 

V.  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku pracy (np. świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach);
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w związku z prowadzonym naborem.

 

VI.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, sekretariat, p. 209. Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Oferta Pracy: Kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej”.

Termin składania ofert: do dnia 6 lutego 2017 r. do godz. 11:00.

Oferty, które wpłyną do PCPR w Łomży po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII.   Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży (http://powiatlomzynski.pl/bip), na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń PCPR w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

Łomża, dnia 24 stycznia 2017 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota


2017-01-25 10:00 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.