Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).

 

Nazwa i adres jednostki zamawiającej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,

18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27,

tel. 86 215 69 42,

e-mail: pcprlomza@powiatlomzynski.pl

 

 

I.     Program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, realizowany w 2023 r. w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249, ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. z  2023 r., poz. 1163);
  • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 przyjęty Uchwałą Nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. (M. P. poz. 1259);
  • Wytyczne  do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie obowiązujące na terenie województwa podlaskiego w 2023 r. (dokument w załączeniu).

 

 

II.  Do naboru może przystąpić osoba, która:

1)   posiada wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub

2)   posiada tytuł zawodowy magistra na kierunku:

      a)   psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub

      b)   innym, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji, lub

3)   jest terapeutą lub psychoterapeutą;

4)   posiada udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;

5)   posiada zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową.

6)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

7)   nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie;

8)   posiada doświadczenie w pracy ze sprawcami przemocy domowej oraz pomoże w rekrutacji uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego z terenu powiatu łomżyńskiego.

 

 

III. Oferta powinna zawierać:

1)   formularz aplikacyjny (wg załączonego wzoru);

2)   uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy z ukończenia studiów i szkoleń - potwierdzone za zgodność z oryginałem);

3)   oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4)   potwierdzone j. w. za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje;

5)   ofertę cenową zawierającą koszt za 1 h prowadzenia zajęć korekcyjno – edukacyjnych wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji.

 

IV.   Zakres zadań do realizacji:

1)   przygotowanie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie uwzględniającego wszystkie wytyczne do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie obowiązujące na terenie województwa podlaskiego w 2023 r.,

2)   prowadzenie zajęć dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z założeniami programu i harmonogramem,

3)   prowadzenie dokumentacji i przeprowadzenie ewaluacji programu zgodnie z wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

4)   sporządzenie diagnozy wstępnej (okoliczności skierowania do programu; określenie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc; formy  i okoliczności zachowań przemocowych; aktualna sytuacja rodzinna, zawodowa, prawna; cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej);

5)   zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu (dokument sporządzany po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej, w którym uczestnik akceptuje i podpisuje zasady udziału w programie);

6)   sporządzenie diagnozy pogłębionej (historia relacji, w których występuje przemoc; historia interwencji związanych z przemocą; doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków itp.; historia agresywnych/ przemocowych zachowań w innych sytuacjach życiowych; kontakty z wymiarem sprawiedliwości; szczegółowa charakterystyka postaw i zachowań przemocowych);

7)   realizacja programu w systemie zamkniętym, nie przewiduje się dołączenia nowych osób w trakcie trwania cyklu zajęć grupowych;

8)   przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych  i sesji grupowych;

9)   uwzględnienie w treści programu zajęć korekcyjno - edukacyjnych następujących elementów:

      a)   edukacja na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających się przemocy oraz konfrontowanie ze stereotypami promującymi przemoc,

      b)   promocja wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych,

      c)   stosowanie procedur behawioralno-poznawczych w celu korygowania postaw i zachowań związanych z przemocą,

      d)   uczenie umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli,

10)   opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu;

11)   przeprowadzenie ewaluacji zgodna wytycznymi do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie obowiązujące na terenie województwa podlaskiego.

 

 V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć korekcyjno - edukacyjnych ze sprawcami przemocy”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2023 r., do godz. 12:00.

 

VI. Miejscem realizacji oddziaływań zapewnia wykonawca.

 

 VII. Inne informacje.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (www.pcpr.powiatlomzynski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum w ciągu pięciu dni od rozpatrzenia odpowiedniej kandydatury.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.

Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Łomża, 06.10.2023 r.

Jacek Albin Nowakowski

Dyrektor PCPR w Łomży

2023-10-06 09:06 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.