Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć programu psychologiczno - terapeutycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).

 

Nazwa i adres jednostki zamawiającej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,

18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27,

tel. 86 215 69 42,

e-mail: pcprlomza@powiatlomzynski.pl

 

I.     Program psychologiczno - terapeutyczny dla osób stosujących przemoc, realizowany w 2023 r. w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249, ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domowa oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób prowadzących te programy (Dz. U. z  2023 r., poz. 1166);
  • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 przyjęty Uchwałą Nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. (M. P. poz. 1259);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zgłoszeniu się do udziału w programach korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domowa lub w programach psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także worów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach (Dz. U. z  2023 r., poz. 1164);

 

II.  Do naboru mogą przystąpić osoby:

1)      posiadające wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub resocjalizacja, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, lub

2)      posiadające tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia lub pedagogika lub na, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, kierunku resocjalizacja, lub

3)      będące terapeutami lub psychoterapeutami.

Osoby, o których mowa wyżej, są obowiązane posiadać udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową mogą również prowadzić osoby posiadające udokumentowane prowadzenie co najmniej pięciu edycji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

 

III. Oferta powinna zawierać:

1)      formularz aplikacyjny (wg załączonego wzoru);

2)      uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy z ukończenia studiów i szkoleń - potwierdzone za zgodność z oryginałem);

3)      oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4)      potwierdzone j. w. za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje;

5)      ofertę cenową zawierającą koszt za 1 h prowadzenia zajęć programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji.

 

IV.   Zakres zadań:

1)      Przygotowanie i przedłożenie do akceptacji programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie uwzględniającego wszystkie wytyczne do realizacji programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz następujące założenia:

  • Rozwój samoświadomości.
  • Nabycie umiejętności budowania celów życiowych.
  • Rozwój umiejętności interpersonalnych, emocjonalnych.
  • Rozwój zachowań społecznych.
  • Działania przeciwstawiające się agresji oraz innym zagrożeniom.

2)      prowadzenie zajęć dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z założeniami programu i harmonogramem,

3)      prowadzenie dokumentacji i przeprowadzenie ewaluacji programu,

4)      przeprowadzenie diagnozy psychologicznej oraz motywowanie do podjęcia udziału w programie. Diagnoza powinna uwzględniać rozpoznanie indywidualnej sytuacji i obejmować: okoliczności przystąpienia lub skierowania do programu, określanie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc, aktualną sytuację rodzinną i zawodową, funkcjonowanie w społeczeństwie i rodzinie, diagnozę osobowości oraz stanu psychicznego, doświadczenie związane z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, historię pomocy medycznej i psychoterapeutycznej w zakresie zaburzeń psychicznych., kontakty z wymiarem sprawiedliwości,

5)      zajęcia powinny być prowadzone w formie zajęć grupowych i spotkań indywidualnych, dla 10 uczestników Programu,

6)      program powinien obejmować nie mniej niż 1 godzin konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika i nie mniej niż 25 godzin zajęć grupowych i zakończyć się do 19 grudnia 2023r.,

7)      wykonawca jest obowiązany przeprowadzić zajęcia z uczestnikami Programu osobiście.

8)      zamawiający nie dopuszcza składania oferty na realizację części Programu;

9)      uczestnicy programu: sprawcy przemocy domowej w tym tacy, którzy ukończyli program korekcyjno - edukacyjny (10 osób)  - Nabór uczestników do programu i ustalenie reguł uczestnictwa w programie nastąpi przez podpisanie zgody - kontraktu podczas indywidualnych konsultacji.

10)  wykonawca zapewnia materiały edukacyjne;

11)  wykonawca przygotowuje konspekty zajęć i realizuje je w trakcie trwania Programu zgodnie z jego celami określonymi w Programie.

12)  wykonawca sporządza dokumentację merytoryczną z przeprowadzonych zajęć na potrzeby Zleceniodawcy, składającą się m.in. z diagnozy wstępnej, ankiety ewaluacyjnej, diagnozy końcowej oraz sprawozdania z realizacji Programu.

13)  wykonawca sporządza listy obecności uczestników programu.

 

V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć psychologiczno-terapeutycznych ze sprawcami przemocy”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2023 r., do godz. 12:00.

 

VI. Miejscem realizacji oddziaływań zapewnia wykonawca.

 

 VII. Inne informacje.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (www.pcpr.powiatlomzynski.pl)

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.

Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Łomża, 24.11.2023 r.

Jacek Albin Nowakowski

Dyrektor PCPR w Łomży

 

2023-11-24 10:40 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.