Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 - 2024

 

Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 9 grudnia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i realizacji ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2024’’

 

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, 1696) oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571, 1815),  uchwala się,  co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji ,,Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019 – 2024” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński
2013-06-05 10:38 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.