Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych na lata 2016 - 2021


Uchwała XIV/85/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 22 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie przyjęcia programu pn. „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 - 2021”

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się do realizacji powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 - 2021 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

  

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza


2013-06-07 11:06 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.