Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016 - 2022


Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 21 grudnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016 - 2022

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016 r. poz. 814 ze zm.) w związku z art. 16b i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016 – 2022, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

JAROSŁAW KULESZA

2017-01-04 12:45 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.