Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020

 

Uchwała Nr XXXVIII/201/2018

Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 19 września 2018 roku

 

w sprawie przyjęcia i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

na lata 2018 – 2020.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza


2013-03-12 11:12 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.