Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rok 2022

Zgodnie z działaniem 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (M. P. z 2021 r., poz. 1204), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

W związku z powyższym, wzorem lat ubiegłych, zaktualizowane zostały następujące bazy danych instytucji funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego:

 1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim – stan na dzień 30.04.2022 r.,
 2. Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim – stan na dzień 2 listopada 2021 r.,
 3. Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego – stan na dzień 14.07.2022 r.,
 4. Interwencja kryzysowa – województwo podlaskie 2022 r. – stan na dzień 2 czerwca 2022 r.,
 5. Zespoły Interdyscyplinarne – baza teleadresowa 2022 – stan na dzień 15 lipca 2022 r.,
 6. Baza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2022 r.,
 7. Baza teleadresowa Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego,
 8. Baza teleadresowa Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Usług Społecznych z terenu województwa podlaskiego,
 9. Placówki zapewniające schronienie w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach,
 10. Oferta poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w województwie podlaskim w 2022 r., 
 11. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2022 r.
 12. Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w woj. podlaskim - 2022 r.

 

Ponadto informujemy, że w roku 2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizuje program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy:

INFORMATOR PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

2022-07-29 11:54 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.