Zmiany w zasadach realizacji programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia wnioskowanych przez Realizatorów programu zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy:

1)      Refundacja kosztów poniesionych przez osobę niepełnosprawną przed zawarciem umowy w module I może dotyczyć następujących zadań: Obszar A Zadanie nr 2, Obszar C Zadanie nr 2 i nr 4, Obszar D oraz kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej na wizytę u eksperta PFRON (Obszar C Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4). Dofinansowaniem (refundacją) mogą być objęte koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

2)      Refundacja kosztów poniesionych przed zawarciem umowy w module II może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesne), które dotyczą aktualnego roku szkolnego lub akademickiego. Zatem studenci, którzy przykładowo opłacili studia jednorazowo „z góry” w ubiegłym roku bądź wnieśli opłaty czesnego w ratach, których płatność przypadała w 2013 roku - mogą obecnie ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów czesnego.

Jeśli umowa dofinansowania została już zawarta (w zakresie kosztów czesnego poniesionych po dniu 1 stycznia 2014 roku) dopuszczalne jest aneksowanie umowy dofinansowania i refundacja kosztów czesnego dotyczących bieżącego roku akademickiego, ale poniesionych w 2013 roku (o ile Realizator programu posiada środki finansowe PFRON przeznaczone na realizację programu).

Fundusz ani Realizator programu (PCPR w Łomży) nie mogą udzielić Wnioskodawcy gwarancji, że złożony wniosek dotyczący refundacji poniesionych kosztów będzie rozpatrzony pozytywnie. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz w ramach limitu środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu.

3)      Termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia.

Skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 

 

2014-06-16 11:44 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.