Zarządzenie nr 5/EFS/RkS/2013 Dyrektora PCPR w Łomży z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia: Regulaminu organizacji staży dla uczestników projektu systemowego „ Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Na podstawie:

  1. Zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów LISTNUM  systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2013 r.
  2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. Nr 69 z 2008r. poz. 415 z późn. zm./.
  3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz.U. z 2009r. Nr 142, poz. 1160/.
  4. Szczegółowych zasady realizacji staży w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

zarządzam, co następuje:

 

§1

Wprowadzam „Regulamin organizacji staży dla uczestników projektu” w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor PCPR Łomża

Edward Jarota

 

 

2013-06-12 13:00 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.