Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża

tel. 86 2156942, fax. 86 2156970

REGON: 450671289

NIP: 7181701039

 

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.  Zamawiający zamierza korzystać z usług pocztowych polegających na odbiorze przesyłek listowych ze swojej siedziby oraz ich dostarczenia do adresatów.

2.  Przez przesyłki listowe rozumie się:

a)  Listy zwykłe – przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,

b)  Listy zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,

c)  Listy polecone – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,

d)  Listy polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym,

e)  Listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte ze potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru,

f)  Listy polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki rejestrowane, najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru.

3.  Wymiary przesyłek listowych:

a)  „Gabaryt A” – przesyłki o wymiarach:

   • minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
   • maksimum: żadem z wymiarów nie może przekroczyć wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm,

b)  „Gabaryt B” – przesyłki o wymiarach:

   • minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm,
   • maksimum: suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.

            Przyjmuje się tolerancję wszystkich wymiarów ± 2 mm.

4.  Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego wymagany jest przed zakończeniem pracy Zamawiającego, tj. przed godz. 15:30.

5.  Zamawiający zamierza korzystać z ww. usługi 3 razy w tygodniu (w dniach roboczych) – Zamawiający ustali z wybranym Wykonawcą stałe dni do odbioru przesyłek.

6.  Terminy doręczania przesyłek pocztowych:

a)  nie później niż w 4 dniu po dniu nadania – w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii,

b)  nie później niż w 6 dniu po dniu nadania – w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii.

            Niedopuszczalne jest nieuzasadnione przetrzymywanie przesyłek przez Wykonawcę.

7.  Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju.

8.  Doręczanie zwrotów przesyłek listowych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia oraz doręczania zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu.

9.  W przypadku nieobecności adresata:

a)  (uchylony) 

b)  List polecony, polecony priorytetowy - w przypadku nieobecności adresata przesyłki rejestrowanej,  przedstawiciel Wykonawcy umieszcza w skrzynce oddawczej, na drzwiach adresata lub w innym widocznym miejscu pisemne zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki oraz adresie Punktu Pocztowego, Punktu Awizacyjnego lub Oddziału, w którym przesyłkę należy odebrać w terminie kolejnych 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia.

10.  Zamawiający informuje, że wymaga bezgotówkowego systemu rozliczania za wykonanie usługi „z dołu”.

11.  Wartość należności za świadczenie usług pocztowych obliczana będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej nadanej ilości przesyłek danego rodzaju.

12.  Zamawiający informuje, że średni miesięczny koszt przesyłek nadawanych w bieżącym roku (koszt znaczków pocztowych) wynosi ok. 200 zł brutto.

13.  Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej tj. w przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie i inne roszczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) i przepisami wykonawczymi, a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

14.  Wykonawca ponosił będzie wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje prze pomocy podwykonawców, których wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby, zdolność finansową wykorzystywał będzie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 

Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą świadczone od 15 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

Forma płatności:

Przelew na wskazane konto bankowe.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 

Kompletna oferta musi zawierać:

 • Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 • Propozycję umowy na świadczenie przedmiotowych usług dla Zamawiającego,
 • Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a)   Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)   Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

c)    Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)   Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

Sposób składania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem USŁUGI POCZTOWE i złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 208,

do dnia 31 października 2013 r. do godziny 12:00

 

 

 Kontakt:

 Mariusz Kozikowski

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

 tel: (86) 2156942; fax: (86) 2156970, e-mail: pcprlomza@wp.pl

 

 

 

Łomża, dnia 23.10.2013 r.

Dyrektor PCPR Łomża

Edward Jarota

 

Pytanie i odpowiedź do Zapytania Ofertowego:

http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=378

 

2013-10-23 13:46 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.