Zarządzenie Nr 6 / 2013 Dyrektora PCPR w Łomży z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2013.

 

Na podstawie §1 uchwały Nr 64/236/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 czerwca 2013 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” zarządzam, co następuje:

 

§1

Wprowadza się zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania udzielanego ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na 2013 rok, określone w załączniku Nr 1 oraz druki wniosków i oświadczeń określane w załącznikach Nr 2-17 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu d.s. Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz pracownikowi d.s. obsługi PFRON w PCPR w Łomży.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

 

 

2013-06-14 14:44 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.