Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zgodnie z art. 6, ust. 4 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację tego zadania otrzymało dotację ze środków rządowych w wysokości 25.000 złotych.

 

Pierwsza edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Życie bez przemocy” realizowany był przez PCPR w Łomży w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w terminie 02.02.2013 r. – 24.04.2013 r. przez dwóch psychologów. Program autorski  opracowany został przez prowadzących na podstawie Wytycznych do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Programu z Duluth. Uczestnicy programu zostali rekrutowani przez pracowników socjalnych OPS z powiatu łomżyńskiego, terapeutów uzależnień WOPiTU w Łomży i kuratorów sadowych. Grupa sprawców przemocy, która brała udział w programie składała się z mężczyzn, którzy stosowali różnego rodzaju przemoc wobec najbliższych. Wiedza posiadana przez kuratorów, pracowników socjalnych z OPS-ów, terapeutów uzależnień dotycząca funkcjonowania tych mężczyzn oraz ich rodzin pozwoliła na wyłonienie grupy tych, którzy najbardziej potrzebowali wsparcia i pomocy. Udział w zajęciach programu rozpoczęło 9 osób, a ukończyło program 7 osób. Przeprowadzono 2 spotkania indywidualne z każdym z uczestników zajęć oraz 16 spotkań warsztatowych (grupowych) po 5 godzin dydaktycznych każde (razem 80 godzin zajęć grupowych) podczas których zrealizowano celem programowe.

 

Druga edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Życie bez przemocy” realizowany był przez PCPR w Łomży w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze w okresie 11.03.2013 r. – 27.05.2013 r., również przez dwóch psychologów. Program autorski opracowany został przez prowadzących na podstawie Wytycznych do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programu z Duluth. Uczestnicy programu zostali zakwalifikowani przez prowadzących z listy propozycji uczestników przygotowanych przez Zakład Karny w Czerwonym Borze. Grupa sprawców przemocy, która brała udział w programie składała się z mężczyzn, którzy stosowali różnego rodzaju przemoc wobec najbliższych. Udział w zajęciach programu rozpoczęło  14 osób. Zajęcia ukończyło 12 osób. W trakcie trwania programu 2 osoby zostały przeniesione do innych oddziałów ZK. Zajęcia odbywały się 1-2 razy w tygodniu, w poniedziałki i soboty. Przeprowadzono 12 spotkań warsztatowych (grupowych) 6-cio godzinnych (razem 72 godziny zajęć grupowych), podczas których zrealizowano główne założenia programowe.

 

Jednym z głównych założeń realizacji programów była pomoc sprawcom w celu zaprzestania stosowania przemocy poprzez edukację oraz korygowanie zachowań i sposobu myślenia mającą na celu uświadomienie sprawcom czym jest przemoc. Istotne było, aby sprawcy uzyskali świadomość własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,  potrafili rozpoznawać  sygnały ostrzegawcze zapowiadające zachowania przemocowe, poznali nowe sposoby radzenia sobie z napięciem, złością, negatywnymi uczuciami. Ważne było, aby nabyli także nowe umiejętności służące rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez agresji, umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, nauczyli się korzystania z pomocy innych.

               

Uczestnicy z zaangażowaniem brali udział w ćwiczeniach, dzielili się własnymi doświadczeniami,  a także udzielali sobie wsparcia. Z ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczestników na ostatnich zajęciach wynika, że wszyscy uczestnicy doceniają możliwość wzięcia udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym, uważają, że na zajęciach zdobywają potrzebną im wiedzę oraz uczą się nowych umiejętności, które ich zdaniem pomagają lepiej funkcjonować w rodzinie i społeczeństwie. Podkreślają fakt wykorzystywania poznanej wiedzy w kontakcie ze współwięźniami i rodziną. Planują zmienić swoje zachowanie tak, aby nie wracać do zakładu karnego i zbudować konstruktywne relacje z bliskimi.

                 

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu programu. Przyznaną dotację wykorzystano w całości. W IV kwartale br. planujemy jeszcze objąć programem 10 osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 

2013-09-13 13:04 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.