Program „Aktywny Samorząd” – edycja 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 lutego 2013 r., przedstawiającym kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2013 r., wnioski na poszczególne zadania są wydawane przez PCPR w Łomży dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łomżyńskiego, chcących skorzystać z oferowanych w ramach programu form pomocy. Przewidywany termin zawarcia umowy z PFRON w sprawie realizacji programu i rozpoczęcie realizacji wniosków to 30 kwietnia 2013 roku.

 

CELE PROGRAMU:

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.

 

 

 STRUKTURA PROGRAMU:

 Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

 

ADRESACI PROGRAMU:

 Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE I:

 Obszar A:

 Zadanie 1:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

 Zadanie 2:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

 Obszar B:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

 Obszar C:

 Zadanie 1:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 Zadanie 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 Zadanie 3 i 4:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

 Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE II:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II - przerwa w nauce.

 

 Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa powyżej, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

 

 

FORMY I ZAKRES POMOCY UDZIELANEJ W RAMACH PROGRAMU:

 Moduł Ilikwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 Zadanie 1 – dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B, w szczególności:

 • kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,
 • oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:
 • zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,
 • dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),

 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, dofinansowanie :

 Zadanie 1 – zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 Zadanie 2 – szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 Zadanie 3:

 • dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,

 Zadanie 4:

 • dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 • refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,

 Obszar D – dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

 

 Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 • opłata za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

 

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA w ramach MODUŁU I wynosi, w przypadku:

Obszaru A:

w Zadaniu nr 1 – 5.000 zł,

w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,

Obszaru B:

w Zadaniu nr 1:

 • dla osoby niewidomej  –  30.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności  – 10.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów obszaru – 5.000 zł,

w Zadaniu nr 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

Obszaru C:

w Zadaniu nr 1 – 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:

 • zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu, oraz
 • celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu zł,

w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,

w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia  – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia  – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

 • w Zadaniu nr 4  – do 30% kwot, o których mowa w lit. c,
 • w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż  200 zł,

Obszaru D – 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

 

W ramach MODUŁU II maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących każdego półrocza 2013 roku wynosi:

 1. dla opłaty za naukę (czesne) – 3.000 zł,
 2. dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 3.000 zł,
 3. dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 • w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności –  800 zł,
 • w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 500 zł.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony:

a)  w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce:

 • do 25 % - dla średniej ocen w przedziale: 3,50 - 3,75,
 • do 30 % - dla średniej ocen w przedziale: 3,76 - 4,00,
 • do 35 % - dla średniej ocen w przedziale: 4,01 - 4,50,
 • do 40% -  dla średniej ocen powyżej 4,50,

b)  a także w przypadku osoby:

 • niewidomej – do 20%,
 • głuchej – do 25%,
 • głuchoniewidomej – do 30%,
 • której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski – do 10%

 

Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, może być zwiększone w przypadku:

1)  gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy wynika, że zostało ono wydane z więcej niż jednej przyczyny niepełnosprawności, w przypadku:

a) dwóch symboli  w zakresie przyczyny niepełnosprawności - do 30 %,

b) trzech symboli w zakresie przyczyny niepełnosprawności - do 40%,

2) studiów na kierunkach zamawianych w ramach rządowego programu kierunków zamawianych, z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - do 50%

 

Dla osób niepełnosprawnych rozpoczynających w 2013 roku studia lub naukę w szkole policealnej lub kolegium, dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) w ramach modułu II przysługuje wyłącznie w ramach jednego kierunku. 

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

 

UDZIAŁ WŁASNY wnioskodawcy jest wymagany w poniższych obszarach i zadaniach modułu I, wynosząc co najmniej:

 • 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B: Zadanie nr 1 oraz Obszaru C: Zadania: nr 1, nr 3 i nr 4,
 • 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 1 oraz Obszaru D,
 • 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 215 69 42.

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu dostępne są w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 201 oraz zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

 

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, które realizuje program na terenie powiatu łomżyńskiego. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września 2013 r.

 

 

2013-03-22 09:12 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.